Các bạn có thể đăng kia lại tài khoản Open Beta từ 17h 2/3/2019 để chuẩn bị Open Beta vào 13:00 3/3/2019