Phân Bố Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2 - 3 0h00 - 4h00 - 8h00 - 12h00 - 14h00 - 16h00 - 20h00 - 22h00 Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Boss Kundunt 2 - 3 12h / 1 lần Item cao cấp Hàng ngày
Sky Event 2 - 3 13h05 - 23h05 Exp - Item cao cấp Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 2h/ lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc - Đồ thần Hàng ngày
Blue Event
(Thỏ ngọc)
2 - 3 03:40 - 09:40 - 15:40 - 21:40 Ngọc các loại Arena(Stadium)
Lostower 0
Summer Event
(Mùa hè )
2 - 3 00h40 - 06h40 - 12h40 - 18h40 - 23h40 Ngọc các loại Arena(Stadium) Lostower 0
Lâu Đài Máu All Cả ngày 2 Tiếng 1 lần Exp Cao
Doppel All Cả ngày Exp x 2 - Item Exl - PCP Hàng ngày
Imperial Guardian All Cả ngày Ngọc - Item Exl Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
15 21h00
Các Loại Ngọc
Thứ 7 - CN
Atlan [Sub 15]
Boss Medusa 3 11h45 - 19h45
Cụm Ngọc +1, +2, Lông Vũ...
Nguyên liệu 2.5
Đồ cấp 5 6 7
Hằng ngày
Map
Swap of place
Đại chiến Loren 1 21h45
Đồ 380 - Thần
Đồ Cấp 5 6 7
Nguyên liệu Wing 2.5
Lorencia cổng 3 giờ
Siêu Boss 1 20h40 Đồ 380 - Thần Đồ Cấp 5 6 7 Nguyên liệu Wing 2.5 Đến Lorencia Sub 1
Giao dịch NPC Tang_1
Công Thành Chiến --- --- Đang cập nhật
Raklion Event 1 9h30 - 15h30 - 21h30 Item Sockket 1 ~ 3 lỗ Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện All Cả ngày Item Cao Cấp - PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 06h05 - 11h05 - 17h05 - 20h05 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật